Looking For Anything Specific?

Top Ad

Bài viết tham khảo cá nhân về một số giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

 

Các giaỉ pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh là một vấn đề rất lớn, có tầm ảnh hưởng to lớn đến lý luận và thực tiển, có tính chất lịch sử của cách mạng Việt Nam trong nhiệm kỳ này và trong thời đại ngày nay. Nếu như  biện pháp là cách thức xử lý vấn đề thì giải pháp là phương pháp giải quyết vấn đề ( giải quyết vấn đề về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ và cho thời gian tới; trở thành hiện thực ở tương lai ). Cho nên yêu cầu các giải pháp được đưa ra phải dựa trên cơ sở khoa học, vừa thể hiện quyết tâm chính trị cao, vừa có tinh thần đổi mới sáng tạo, vừa có tính khả thi cao, vừa mang tính cơ bản, chủ yếu, chiến lược lâu dài, vừa phải có cái trước mắt, cái đột phá nhằm phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh và nguồn lực; đã được thể hiện đầy đủ trong các nội dung của văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được in trong tập I và tập II, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; được thể hiện tập trung nhiều nhất ở phần nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và phần tổ chức thực hiện; kể cả phần nhân sự của Đại đại đều có liên quan đến các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội. Dưới góc độ cá nhân tham khảo về một số giải pháp, bản thân cố gắng đề xuất một số giải pháp thiết thực  góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội như sau.

TẢI NỘI DUNG VỀ

TẢI FILE BÁO CÁO 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét