Looking For Anything Specific?

Top Ad

Bài phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II/ 2021

 


                        Kính thưa: Đồng chí..............................................................

                                          Đồng chí..............................................................


Kính thưa quý vị đại biểu, thưa tất cả các đồng chí học viên. Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên của huyện ủy U Minh Thượng,  nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch năm 2021. Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021 của trung tâm chính trị huyện. Sau một thời gian dài thực hiện công tác phòng chống đại dịch bệnh - covicd 19 trên địa bàn huyện  từ tháng 6 năm 2021 đến nay cơ bản đã ổn định; được sự cho phép của thường trực Huyện ủy, hôm nay trung tâm chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2021. Trước hết, cho phép tôi thay mặt Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện U Minh Thượng nhiệt liệt chào mừng quí vị đại biểu, các đồng chí học viên.


Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặc vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt nam, đánh dấu một móc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Từ đó đến nay dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta tiến hành những cuộc đấu tranh lâu dài,  đầy gian khổ hy sinh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt được thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kính thưa quí vị đại biểu, các đồng chí học viên, gần đây, vào ngày 25/1- 1/2/2021 tại thủ đô Hà nội,Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần cũng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước; cổ vủ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khác vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (bổ sung phát triển năm 2011) rút ra năm bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt Nam, trong đó khẵng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt nam. Điều đó nói lên vai trò, vị trí vô cùng quan trọng của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong suốt một thế kỷ qua.

 Sinh thời Bác Hồ đã khẳng định "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật vĩ đại"

Để làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình là mang lại lợi ích cho tổ quốc, nhân dân và xứng đáng "là đạo đức, là văn minh", Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn  và làm tốt công tác Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng là khâu then chốt trong toàn bộ tiến trình cách mạng của Đảng. Một trong những khâu quan trọng của Xây dựng Đảng đó là xây dựng đội ngũ đảng viên. Vì vậy, việc thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nhận thức về Đảngcho những quần chúng ưu tú để tạo nguồn làm tốt công tác phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ hết sức quang trọng trong công tác xây dựng Đảng góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và của đội ngũ cán bộ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển Đảng. Để thực hiện nhiệm vụ trên việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về Đảng, biết được quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, những thắng lợi vẽ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, càng thấu hiễu sâu sắc hơn về bản chất, mục đích nguyên tắc hoạt động của Đảng. Trên cơ sở đó xác định cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập lao động tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

lớp học của chúng ta sẽ được nghiên cứu 5 nội dung cơ bản theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, đó là.(1) Khái quát lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.(2)Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (bổ sung phát triển năm 2011). (3) Những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam. (4) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (5) Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kính thưa quí vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí học viên! Nội dung chương trình nhiều, nhưng thời gian có hạn, để hoàn thành đạt kết quả yêu cầu, nội dung khóa học, tôi đề nghị tất cả học viên hết sức nghiêm túc theo dõi lắng nghe và ghi chép bài giảng đầy đủ. Cuối kỳ học viên viết thu hoạch đạt kết quả tốt, đồng thời chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học. Ban cán sự lớp sau khi được bầu chọn phát huy tinh thần trách nhiệm trong cả khóa học trong việc quản lý điều hành sinh hoạt của lớp, đảm bảo các yêu cầu trong công tác tổ chức lớp học.

Trên tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II NĂM 2021. Chúc quí vị đại biểu và toàn thể học viên sức khõe và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin chân trọng cảm ơn./.Đăng nhận xét

0 Nhận xét