Looking For Anything Specific?

Top Ad

Bài phát biểu khai giảng lớp tập huấn công tác Mặt Trận huyện U Minh Thượng năm 2021.

 


Kính thưa; đồng chí: .............................................................

Kính thưa: .............................................................................;

Kính thưa: .............................................................................;

Thưa tất cả các đồng chí học viên

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận Chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân năm 2021 của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện. Thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác Mặt Trận huyện U Minh Thượng năm 2021. Được sự thống nhất của Thường trực Huyện uỷ; Hôm nay Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Uỷ Ban Mặt Trận Tổ quốc  Huyện U Minh Thượng tổ chức khaigiảng lớp tập huấn công tác Mặt  huyện U Minh Thượng năm 2021.

Thưa các đồng chí cùng tất cả các đồng chí học viênĐối với Dân tộc Việt Nam, yêu nước, nhân nghĩa và đoàn kết là một tình cảm thiêng liêng và cao đẹp, nó có sẳn từ hàng ngàn năm. Chính vì vậy mà trong dân gian có câu: “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương

              Người trong một nước hải thương nhau cùng”

Nó trở thành một tiết lý sống “một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. … Tất cả đã ghi đậm dấu ấn trong kết cấu xã hội, tạo thành quan hệ 3 giai tầng chặt chẽ đó là: gia đình, làng xóm và nước nhà, tạo thành sợi dây liên kết các Dân tộc, các Giai tầng trong xã hộiViệt Nam ta.

Truyển thống ấy không chỉ được nói đến trong kho tàng văn học dân gian mà nó thể hiện trong việc đấu tranh giành độc lập từ bao đời. Đặc biệt trong giai đoạn chống thực dân pháp và Đế Quốc Mỷ xâm lược, nó tạo thành sức mạnh mà không kẻ thù nào ngăn cảng được. Đó là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy mà Bác Hồ đã khẵng định: “ Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lước qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước”.

Ngày nay, sự nghiệp xây dựng Đất nước của Đảng ta, của Nhân dân ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước theo hướng hiện đại, vững bước tiến lên theo con đường XHCN thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Để đạt mục tiêu đó đòi hỏi chúng ta phải phát huy tất cả các nguồn lực từ bên trong lẫn bên ngoài, nhưng chủ yếu vẫn phải lấy nguồn lực bên trong làm gốc. Muốn vậy phải nâng cao dân trí, bồi dưỡng văn hoá, Chính trị, trao dồi bản lĩnh công dân, cung cấp thông tin đúng đắn cho người dân, phải thực hiện tốt cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tạo cho nhân dân có điều kiện tham gia giám sát công việc của Nhà nước.

Trong một bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác mặt trận năm 1962 Bác yêu cầu “Chúng ta phải đoàn kết chặc chẽ các tầng lớp nhân dân… Phải đoàn kết tốt các đảng phái, các đoàn thể, các nhân sĩ trong MTTQ, thực hiện hợp tác lâu dài, giúp đở nhau, cùng nhau tiến bộ, phải đoàn kết chặt chẽ giửa Đồng bào Lương và Đồng bào có tôn giáo, cùng nhau xây dựng đời sống hoà thuận, ấm no, xây dựng tổ quốc. Tất nhiên bên cạnh những điểm tương đồng vẫn còn những điểm khác nhau trong khối đại đoàn kết dân tộc; do vậy, chúng ta cần phải bàn bạc để đi đến nhất trí. Bên cạnh những nhân tố tích cực vẫn có những người tiêu cực cần phải khắc phục và điều này Bác đã chỉ rõ “ Đoàn kết phỉ gắng với đấu tranh, đấu tranh để tăng cường đoàn kết”. “Đoàn kết thật sự, nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường phải nhất trí. Đoàn kết thật sự, nghĩa là vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái xấu của nhau và phê bình trên tinh thân thân ái, vì nước, vì dân”.

Ở thời điểm hiện nay chúng ta có những thời cơ và thách thức đang xen nhau và thường xuyên tác động đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. phải vận dụng sáng tạo những quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới để xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu nhằm thực hiện tốt mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thông qua lớp tập huấn công tác Mặt trận, làm cho cán bộ Trưởng ban công tác Mặt trận nâng cao hiệu quả hoạt động, về nhiệm vụ quyền hạn Mặt trận tham gia công tác giám sát, công tác phản biện, nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ Mặt trận; phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp vận động tuyên truyền đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn khu dân cư.

Thời gian, diễn ra lớp tập huấn là 05 ngày: từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021.

Nội dung đợt tập huấn lần này:

Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Chuyên đề 2: Hệ thống chính trị ở Việt nam.

Chuyên đề 3: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQVM

Chuyên đề 4: Những nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt nam trong giai đoạn hiện nay

Chuyên đề 5: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Chuyên đề 6: Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

Chuyên đề 7: Hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, quy trình thực hiện một cuộc giám sát.

Viết bài thu hoạch.

Yêu cầu: Công tác tập huấn lần này phải chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo nội dung, bám sát với thực tế công tác Mặt trận ở xã, ấp. Phát huy tinh thần tự giác  trong học tập, quán triệt từng nội dung của chương trình tập huấn để vận dụng vào tình hình thực tế của từng địa bàn cho thích hợp và đạt kết quả cao nhất .

Kính thưa quí vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí học viên! Nội dung chương trình nhiều, nhưng thời gian có hạn, để hoàn thành đạt kết quả yêu cầu, nội dung khóa học, tôi đề nghị tất cả học viên hết sức nghiêm túc theo dõi lắng nghe và ghi chép bài vở đầy đủ. Cuối kỳ học viên viết thu hoạch đạt kết quả tốt, đồng thời chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học. Ban quản lý lớp tập huấn sau khi được bầu chọn phải phát huy tinh thần trách nhiệm trong cả khóa học trong việc quản lý điều hành sinh hoạt của lớp, đảm bảo các yêu cầu trong công tác tổ chức lớp học.

Trên tinh thần đó thay mặt cho Trung tâm Chính trị và cùng với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện xin tuyên bố khai giảng lớp tập huấn công tác Mặt trận huyện U Minh Thượngnăm 2021.

Chúc quí vị đại biểu dồi dào sức khoẻ

Chúc báo cáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

Chúc toàn thể học viên sức khoẻ và tiếp thu tốt những chuyên đề ở lớp tập huấn này.

Chúc lớp tập huấn thành công tốt đẹp.

 Xin chân trọng cảm ơn./.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét